webinar24.08_okl

Weryfikacja wykonawcy w zgodzie z nowelizacją Pzp

Oświadczenia własne wykonawcy. Jednolity Europejski Dokument Zamówienia. Podwykonawcy i podmioty udostępniające zasoby. Nowe rozporządzenie w sprawie rodzajów dokumentów

webinar17.02.2016

Nowelizacja Pzp 2016. Praktyczne podejście do projektowanych zmian

Szacowanie wartości zamówienia i tworzenie siwz. Profil nabywcy. Publikacja ogłoszeń. Komunikacja zamawiającego z wykonawcą. Wdrożenie Dyrektyw unijnych do polskich przepisów. Szkolenie prowadzi Agata Smerd.

3pz01

Rażąco niska cena w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego

Kontrowersje i spory wywołane podejrzeniem rażąco niskiej ceny. Przesłanki uruchomienia procedury rażąco niskiej ceny. Treść, forma i terminy wyjaśnień. Szkolenie video prowadzi dr Andrzela Gawrońska-Baran.