WYDANIE ONLINE

Wykonawca w postępowaniu podprogowym może złożyć odwołanie na czynność wyboru oferty najkorzystniejszej i określenia przez zamawiającego warunków udziału w przetargu. Jeśli ostatni dzień terminu na wniesienie odwołania przypadnie w sobotę, ma on – w postępowaniu podprogowym i unijnym – więcej czasu na wniesienie odwołania. Wykonawcy dzięki tym nowym środkom ochrony prawnej lepiej mogą bronić swoich praw i interesów.

czytaj więcej »

Opis sytuacjiJestem zatrudniona w szpitalu. Nasi pracownicy posiadają grupowe ubezpieczenia pracownicze (ok. 290 osób) i aktualnie domagają się wzrostu świadczeń ubezpieczeniowych, z czym wiąże się konieczność podwyższenia składki ubezpieczeniowej. Czy jako jednostka publiczna jesteśmy zobowiązani do przeprowadzenia postępowania przetargowego na tę okoliczność, czy możemy zawrzeć umowę z nowym bądź tym samym ubezpieczycielem tylko na lepszych warunkach?

czytaj więcej »

Opis sytuacjiWykonawca uzupełnił na wezwanie zamawiającego dokument – wykaz osób wystawiony z datą późniejszą niż termin składania ofert. Jak w tym przypadku ocenić, że wykonawca spełnia warunek udziału w postępowaniu? Czy wykaz powinien zawierać jakąś specjalną klauzulę np. „dane zawarte w wykazie są aktualne na dzień składania ofert”? A jeśli brak takiego wskazania, to jak ustalić, czy ten dokument potwierdza spełnianie warunku na dzień składania ofert?

czytaj więcej »

Regulacja dodanego art. 13a nie wynika z konieczności implementacji do polskiego porządku prawnego postanowień dyrektyw unijnych. Wypełnia natomiast jeden z ich celów, mianowicie  ułatwienie dostępu do zamówień publicznych małym i średnim przedsiębiorstwom i zwiększenie ich zaangażowania w rynku zamówień publicznych. W założeniach ma służyć umożliwieniu zapoznania się z planami instytucji zamawiającej, a przez to łatwiejszej organizacji aktywności  gospodarczej wykonawcy.

czytaj więcej »

Podczas badania cen zawartych w  ofertach złożonych w postępowaniu zamawiający może stwierdzić, że budzą one jego wątpliwości i mogą być uznane za rażąco niskie. Wówczas korzystając z przedstawionego wzoru będzie musiał wezwać wykonawcę do złożenia wyjaśnienia. Jeśli wykonawca tego nie zrobi, jego oferta zostanie odrzucona.

czytaj więcej »

Teza Zamawiający, stosując przepis, powinien mieć pewność na podstawie całej treści oferty i  innych dokumentów złożonych zgodnie z przepisami, że wykonawca złożył nieprawdziwe informacje mające wpływ lub mogące mieć wpływ na wynik prowadzonego postępowania. Jednak zamawiający musi odróżnić informacje nieprawdziwe od informacji, na których podstawie nie może on uznać, że wykonawca spełnia postawione warunki.Wyrok Krajowej Izby Odwoławczej z 6 maja 2016 r., sygn. akt KIO 603/16

czytaj więcej »

wiper-pixel