WYDANIE ONLINE

Ostatnia duża nowelizacja ustawy Pzp wprowadziła zmiany dotyczące poufności informacji w przetargach. Zamawiający i wykonawcy zapoznając się z nimi unikną błędów i odpowiedzialności prawnej za ich popełnienie. Nowe regulacje polegają m.in. na tym, że zamawiający nie mają obowiązku udostępniania części siwz na stronie internetowej, mogą też nieujawniać informacji o wynikach procedury, jeżeli byłoby to sprzeczne z ważnym interesem publicznym.

czytaj więcej »

Od 28 lipca 2016 r. obowiązują nowe rozporządzenia wydane na podstawie znowelizowanej ustawy Pzp. Dotyczą one wzorów ogłoszeń, rodzajów dokumentów i wykazu robót budowlanych. Ich treść, zwłaszcza rozporządzenia dotyczącego ogłoszeń i rodzajów dokumentów, w kluczowy sposób wpływa na uprawnienia i obowiązki zamawiających oraz wykonawców.

czytaj więcej »

Opis sytuacjiArt. 26 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (w brzmieniu po nowelizacji) przewiduje obowiązek wezwania wykonawcy, przed zawarciem umowy, do złożenia w wyznaczonym terminie aktualnych na dzień złożenia dokumentów i oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Pzp. Tymczasem rozporządzenie z 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia odnosi termin ważności dokumentów i oświadczeń do terminu składania ofert. Czy przepisy te należy rozumieć tak, że wykonawca w odpowiedzi na wezwanie składa dokumenty i oświadczenia, których ważność odnosimy do terminu składania ofert. Czyli np. informację z Krajowego Rejestru Karnego wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert?

czytaj więcej »

Opis sytuacjiW prowadzonych postępowaniach unijnych mamy obowiązek wymagać od wykonawców oświadczenia własnego na potwierdzenie spełniania warunków udziału i braku podstaw do wykluczenia (jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia). Proszę o wyjaśnienie zagadnień związanych z jego formą, treścią, terminem złożenia i aktualnością. Czy można uzupełniać jednolity europejski dokument zamówienia na podstawie art. 26 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych?

czytaj więcej »

Zmiany dokonane w art. 51 ustawy Pzp w pierwszej kolejności przesądzają o jednoczesnym zapraszaniu kandydatów do składania ofert. Oprócz tego przywołuje się w tej jednostce redakcyjnej nazewnictwo kryteria selekcji, zastępując dotychczasowe sformułowanie odnoszące się w sposób opisowy do wyłonienia wykonawców w sposób obiektywny i niedyskryminacyjny.

czytaj więcej »

Teza Wadium wniesione w postaci gwarancji bankowej powinno w swej treści zawierać informację, że podmiotem zabezpieczającym zapłatę jest konsorcjum, a nie wyłącznie jego lider. Oferta wspólna zatem nie została prawidłowo zabezpieczona wadium.Wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie z 2 października 2015 r., sygn. akt XXIII Ga 1041/15

czytaj więcej »

Zanim zamawiający zatrzyma wadium powinien uzyskać wyjaśnienia od wykonawcy. Niezasadne zatrzymanie wadium może bowiem skończyć się dochodzeniem przez wykonawcę jego zwrotu na drodze sądowej. Dlatego niezbędne wydaje się utwierdzenie bądź nie przez zamawiającego w przekonaniu, że podstawa zatrzymania zaistniała z przyczyn leżących po stronie wykonawcy. Poznaj nowe regulacje o wadium.

czytaj więcej »

wiper-pixel