WYDANIE BIEŻĄCE

Nowe przepisy ustawy Pzp, wprowadzają wiele nowych regulacji związanych z zamówieniami sektorowymi. Dotyczą one m.in. podmiotów zobowiązanych do stosowania przepisów o zamówieniach sektorowych oraz sposobu ich udzielania. W poniższym artykule znajdziesz informacje o tym, jak nowelizacja ustawy Pzp zredefiniowała pojęcia związane z zamówieniem i zamawiającym sektorowym, oraz o trybach, w jakich będzie można zlecić tego rodzaju zamówienia.

czytaj więcej »

Pomimo, że strony postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, tj. zamawiający i wykonawcy, dopiero zaczynają stosować w praktyce przepisy wprowadzone obszerną nowelizacją obowiązującą od 28 lipca 2016 r., to już zmieniono po raz kolejny ustawę Pzp i planowane są dalsze jej modyfikacje.

czytaj więcej »

Opis sytuacjiW jakiej formie powinny być wnoszone:a) dokumenty, o których mowa w § 9 ust. 1 rozporządzania w sprawie rodzajów dokumentów z 27 lipca 2016 r.,b) zobowiązanie podmiotu trzeciego do oddania wykonawcy niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia, o którym stanowi art. 22a ust. 2 ustawy Pzp?

czytaj więcej »

Opis sytuacjiNa mocy art. 25a znowelizowanej ustawy Prawo zamówień publicznych wykonawca do oferty lub wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu dołącza tylko JEDZ lub oświadczenie w zakresie wskazanym przez zamawiającego w ogłoszeniu bądź siwz. Mam problem z wypełnieniem dokumentu jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia. Czy w części IV sekcja A JEDZ muszę jako wykonawca wypełnić wszystkie pola? Startuję w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę sprzętu medycznego. Moje główne wątpliwości dotyczą wypełnienia rubryki: „C: ZDOLNOŚĆ TECHNICZNA I ZAWODOWA”. Co należy tam wpisać? Nie wiem też, jak wypełnić Część II A [Jeżeli wykonawca jest wpisany do urzędowego wykazu zatwierdzonych wykonawców lub posiada równoważne zaświadczenie (np. w ramach krajowego systemu – wstępnego – kwalifikowania)]?

czytaj więcej »

Dodany w wyniku nowelizacji art. 101a ustawy Pzp określa przede wszystkim krąg wykonawców, którym zamawiający może udzielić zamówień na podstawie umowy ramowej. Jest on uzależniony od tego, w jaki sposób została zawarta umowa ramowa.

czytaj więcej »

Teza Jakiekolwiek wątpliwości w interpretacji warunków i wymagań zamawiającego postawionych w siwz nie mogą być odczytywane na niekorzyść wykonawcy. A zatem wykluczenie wykonawcy z postępowania za niespełnienie warunków udziału może nastąpić wyłącznie na podstawie jasno brzmiącego postanowienia ogłoszenia i siwz.Wyrok Krajowej Izby Odwoławczej z 3 lutego 2016 r.; sygn. akt KIO 68/16

czytaj więcej »

Dialog konkurencyjny jest procedurą, która znajduje zastosowanie przede wszystkim w sytuacji, kiedy zamawiający  nie potrafi precyzyjnie określić przedmiotu zamówienia. W szczególności nie jest potrafi ocenić jakie rozwiązania techniczne, finansowe czy prawne może mu zaoferować rynek.

czytaj więcej »

wiper-pixel